ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 1 หลังจากสนเข็มเรียบร้อยแล้ว ร้อยไหมเข้ากับโซ่ด้านในของที่หุ้ม

Before you begin, slip the thread provided into the needle and knot one end of the thread, leaving one end loose to sew with one thread.
Step 1. Hold the crocheted handle cover with the inside of the handle cover face up. Enter the needle to the most bottom part near the edge  (see image)

ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ผูกปมที่ปลายไหมเข้ากับโซ่ที่สอดเข็มในขั้นตอนแรก

Step 2. Tie a knot to the inside of the crocheted handle cover as seen in the image

ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 ทาบที่หุ้มเข้ากับหูกระเป๋า

Step 3. place the crocheted handle cover under the bag’s handle

ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 สอดเข็มมาที่โซ่แรกด้านซ้ายตามภาพ

Step 4. Enter the needle into the first hole you see and pull it out

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5 เริ่มเย็บโดยการสอดเข็มที่โซ่แรกด้านขวาตามภาพ

Step 5. Enter the needle into the opposite side as seen in the image

ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6 แล้วเย็บทะลุโซ่แรกด้านซ้าย เอาไหมพันหัวเข็มจากล่างขึ้นบนตามภาพ

Step 6. Before pulling the needle out, enter it into the first hole and wind the thread under the needle as seen in the image then pull the needle out.

ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7 ดึงเข็มขึ้นมาเพื่อให้ที่หุ้มทั้งงสองข้างเข้ามาชิดกันตามภาพ

Step 7. After pulling the needle out and use the left hand to push the crocheted handle cover into shape around the handle. The crocheted handle should be tight around the handle. This will not cause it to move around when in use.

ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 8 เริ่มเย็บรูถัดไปโดยสอดเข็มจากโซ่ด้านขวาไปด้านซ้าย และพันหัวเข็มไปในทิศทางเดิม เพื่อความสวยงามไม่ควรข้ามโซ่ และควรพันหัวเข็มไปในทิศทางเดิมตลอดทั้งเส้น

Step 8. move to the next hole up entering the needle from left side to right side and wind the thread underneath the needle again as you have done in previous step. You should not skip the holes and for aesthetic, you should wind the thread in the same way from the beginning to the end.

ขั้นตอนที่ 9

ขั้นตอนที่ 9
ขั้นตอนที่ 9 ทำไปเรื่อยๆจนถึงโซ่สุดท้าย

Step 9. Carry on until you reach the last hole of the handle cover

ขั้นตอนที่ 10
ขั้นตอนที่ 10 ผูกปมเก็บไหมโดยการสอดเข็มเข้าไปด้านใน

Step 10. Enter the needle into the inside of the cover and tie a knot inside so it can not be seen from outside

ขั้นตอนที่ 11
ขั้นตอนที่ 11 พันหัวเข็ม 2 รอบแล้วดึงให้แน่นเป็นปม

Step 11. To tie a knot, wind the thread twice around the needle and pull the needle out

ขั้นตอนที่ 13
ขั้นตอนที่ 13 สอดเข็มเข้าไปด้านในอีกครั้งเพื่อซ่อนปลายไหม ใช้กรรไกรหัวแหลมตัดไหมได้ทันที

Step 13. After making a knot hide the thread on the inside by threading it into the inside of the handle cover and carefully use a scissor to cut the excess thread.